Taisyklės Taisyklės

Paslaugos teikėjas Paslaugos teikėjas

Tobula Dovana Tobula Dovana

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Asmens duomenų tvarkytojas (toliau – Tarpininkas) – eCommerce solutions LT, MB, įmonės kodas 305340102. Tarpininkui priklausančios ir jo valdomos elektroninės parduotuvės adresas internete – www.tobuladovana.lt.
1.2. Toliau pateikiamų privatumo politikos ir asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti ir apibrėžti tarpininko Klientų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo procesus.
1.3. Taisyklių paskirtis – numatyti esmines asmens duomenų rinkimo, kaupimo bei tvarkymo taisykles, taip pat subjekto, kurio asmeninius duomenis Tarpininkas renka, kaupia ir tvarko, (toliau – asmens duomenų savininkas) teisių įgyvendinimo technines bei organizacines priemones, siekiant užtikrinti sklandų, tikslų ir teisingą LR Asmens duomenų apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų bei teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
1.4. Šios taisyklės yra privalomos laikytis visiems Tarpininko įmonėje dirbantiems asmenims, turintiems prieigą ir tvarkantiems tarpininko sukauptus asmens duomenis arba šiuos duomenis sužinantiems vykdant savo profesines funkcijas.
1.5. Duomenų savininkas, išreikšdamas sutikimą, kad Tarpininkas tvarkytų jo asmens duomenis, laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

2.1. Tarpininkas asmens duomenis tvarko tokiais tikslais:

2.1.1. Tarpininko el. parduotuvėje www.tobuladovana.lt lankytojų registracija ir jų identifikavimas, siekiant suteikti galimybę paslaugų Kuponus įsigyti el. parduotuvėje.
2.1.2. Siekiant efektyvaus klientų aptarnavimo.
2.1.3. Siekiant suteikti nuolaidas klientams ir išvengti neteisėto nuolaidos įsigijimo.
2.1.4. Dėl tiesioginės rinkodaros – siekiant Tarpininko klientams ir kitiems svetainės www.tobuladoana.lt lankytojams suteikti informacijos apie tarpininko valdomoje svetainėje skelbiamas akcijas, taikomas nuolaidas, pasveikinti klientus ir kitus tarpininko valdomos svetainės www.tobuladovana.lt lankytojus tiek valstybinių, tiek asmeninių švenčių progomis, taip pat siekiant informuoti svetainės www.tobuladovana.lt lankytojus apie Tarpininko teikiamas paslaugas svetainėje www.tobuladovana.lt.
2.1.5. Siekiant plėtoti Klientų lojalumo programas ir pasiūlyti tarpininko klientams bei kitiems www.tobuladovana.lt svetainės lankytojams galimybę dalyvauti Tarpininko valdomoje svetainėje www.tobuladovana.lt organizuojamose akcijose, loterijose, žaidimuose, taip pat siekiant lojaliems klientams ir svetainės lankytojams pasiūlyti išskirtinius pasiūlymus ir papildomas nuolaidas.
2.1.6. Siekiant suteikti klientams galimybę įsigyti partnerių bendradarbiavimo sutarčių pagrindu platinamus Kuponus.

2.2. Klientų asmens duomenis Tarpininkas renka tik vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir galiojančiais bei aktualiais teisės aktais. Tarpininkas klientų asmens duomenis tvarko tik gavęs Kliento sutikimą.
2.3. Šių Taisyklių ir galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, laikosi ir visi Tarpininko įmonėje dirbantys bei su Klientų asmens duomenimis bent minimaliai susiduriantys darbuotojai.

3. Asmens duomenų šaltiniai

3.1. Klientų asmens duomenis Tarpininkas renka iš toliau išvardytų šaltinių:

3.1.1. Šių Taisyklių 2.1.1 punkte nurodyti asmens duomenys gaunami iš asmens duomenų savininko tiesiogiai, jam registruojantis tarpininko valdomoje svetainėje www.tobuladovana.lt ir susikuriant asmeninę paskyrą.
3.1.2. Šų Taisyklių 2.1.2 punkte nurodomi asmens duomenys gaunami iš asmens duomenų savininko, jam atliekant pirkimo veiksmus Tarpininko valdomoje svetainėje www.tobuladovana.lt ir pirkimo metu pateikiant informaciją bei sutikimą dėl tolesnio asmens duomenų naudojimo.
3.1.3. Šių Taisyklių 2.1.6 punkte nurodomi asmens duomenys gaunami iš Kuponų platintojų, platinančių tarpininko Kuponus, remiantis bendradarbiavimo sutartimis, kai asmens duomenų savininkas įsigyja Kuponą iš partnerio.
3.1.4. Šių Taisyklių 2.1.3, 2.1.4 ir 2.1.5 punktuose nurodomi asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų savininko, jam atliekant pirkimo veiksmus Tarpininko valdomoje svetainėje, registruojantis ir įvedant atitinkamą informaciją Tarpininko valdomoje svetainėje www.tobuladovana.lt arba bet kuriuo būdu susisiekus su tarpininku ir tarpininko paslaugų gavimo metu pateikiant tam tikrą informaciją.
3.1.5. Tarpininkas turi teisę asmens duomenis gauti iš kitų asmens duomenų teikėjų, (įskaitant ir juridinius subjektus, kai asmens duomenų gavimas iš jų yra asmens duomenų teikimo sutarčių pagrindu), laikydamasis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų.

3.2. Tarpininkas tvarkydamas asmens duomenis laikosi tikslingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principų.
3.3. Šių Taisyklių 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 ir 2.1.6 punktuose nurodytais tikslais tarpininkas renka ir tvarko tokius asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas. Taip pat gali kaupti informaciją apie Kliento gyvenamosios vietos adresą bei tam tikrų lojalumo kortelių duomenis, jei naudojantis tomis lojalumo kortelėmis Klientui gali būti suteiktos nuolaidos tarpininko paslaugoms.
3.4. Papildomai Tarpininkas gali rinkti ir tvarkyti tokius asmens duomenis: el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, vardas, pomėgiai ir pirkimo istorija.
3.5. Tarpininkas gali tvarkyti ir kitus asmens duomenis, atsižvelgdamas ir laikydamasis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir teisės aktų.
3.6. Tarpininko valdoma elektronine parduotuve gali naudotis tik vyresni kaip 18 metų asmenys. Jaunesni asmenys be tėvų ar globėjų sutikimo savo asmens duomenų neturėtų pateikti. Jei tėvai ar globėjai gana informacijos, kad jų jaunesnis kaip 18 metų vaikas ar globotinis naudojasi Tarpininko valdoma svetaine www.tobuladovana.lt ir pateikia savo asmens duomenis, bet tėvai nesutinka, kad jų vaikų ar globotinių asmens duomenys būtų pateikti, tėvai ar globėjai gali susisiekti su Tarpininku el. paštu info@tobuladovana.lt ir nurodyti, kad pageidauja, jog visi su jų vaiku ar globotiniu susiję duomenys būtų pašalinti.

4. Asmens duomenų saugojimas, tvarkymas ir terminai

4.1. Visus klientų asmens duomenis Tarpininkas tvarko sąžiningai, teisėtai ir tiksliai, kaip apibrėžia šios Taisyklės. Visus asmens duomenis Tarpininkas tvarko tada, kai iškyla būtinas poreikis juos tvarkyti dėl tarpininko ar trečiojo asmens, kuriam asmens duomenys teikiami teisėtai, teisėto intereso ir jei asmens duomenų savininko interesai tam tikrais atvejais nėra reikšmingesni.
4.2. Tarpininkas, tvarkydamas Kliento asmens duomenis, laikosi LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR ir šių Taisyklių. Jei Klientas turi pagrindo manyti, jog jo asmens duomenis Tarpininkas tvarko neteisingai, turi teisę Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikti skundą.
4.3. Tarpininko tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs, jie gali būti atnaujinami, kai tai reikalinga dėl asmens duomenų tvarkymo, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą. Visi asmens duomenys naujinami bei tikslinami prieš tai jų savininkui pranešus apie pokyčius telefonu ar el. paštu. Tarpininko svetainėje www.tobuladovana.lt užsiregistravę naudotojai savo asmens duomenis gali keisti prisijungę prie savo paskyros Tarpininko valdomoje svetainėje.
4.4. Asmens duomenys saugomi užtikrinant, jog atsižvelgiant į tikslus, dėl kurių asmens duomenys renkami ir tvarkomi, galima būtų identifikuoti Kliento tapatybę.
4.5. Tarpininko įmonėje Kliento asmens duomenis valdo tik tie darbuotojai, kuriems tie asmens duomenys yra reikalingi savo darbo funkcijoms atlikti:

4.5.1. Darbuotojai, atsakingi už marketingo procesus.
4.5.2. Darbuotojai, atsakingi už tiesioginį bendravimą su klientais.
4.5.3. Darbuotojai, atsakingi už informacinių technologijų palaikymą.
4.5.4. Darbuotojai, atsakingi už konfliktų valdymą įmonėje ir klientų bei puslapio lankytojų pateiktų pretenzijų analizavimą.

4.6. Tarpininko įgalioti darbuotojai, įmonėje ne pagal darbo sutartis dirbantys asmenys bei vadovas užtikrina kertinių duomenų apsaugos principų laikymąsi. Atsiradus poreikiui minėti asmenys imasi reikiamų priemonių, pavyzdžiui, įsakymų, siekdami užtikrinti galiojančių prievolių laikymąsi.
4.7. Asmens duomenų savininkams užtikrinama teisė žinoti apie jų asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su saugomais asmens duomenimis, žinoti tikslus, kuriais remiantis jų asmens duomenys renkami ir tvarkomi, kokiems gavėjams asmens duomenys gali būti teikiami, taip pat užtikrinamos ir kitos asmens duomenų savininko teisės, numatytos LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, BDAR bei kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose ir teisės aktuose.
4.8. Tarpininkas, kaip asmens duomenis valdantis subjektas, imasi visų reikiamų priemonių tam, kad asmens duomenų savininkas galėtų laisvai ir nevaržomai įgyvendinti visas savo teises asmeninių saugomų duomenų atžvilgiu. Asmens duomenų savininkas turi teisęs susipažinti su visais savo asmens duomenimis, kuriuos saugo ir tvarko Tarpininkas, bei sužinoti, kaip jie yra tvarkomi. Tam asmens duomenų savininkas pateikia prašymą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmens duomenys jų savininkui pateikiami per 30 kalendorinių dienų nuo asmens duomenų savininko prašymo pateikimo dienos. Už asmens duomenų parengimą, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR, asmens duomenų savininkui gali būti taikomas tam tikras mokestis, remiantis administracinėmis prašymo patenkinimo išlaidomis, jei tokių yra.
4.9. Tarpininkas užtikrina, jog asmens duomenų savininkui visa reikalinga informacija bus pateikta suprantamai ir aiškiai, taip pat įprastu kompiuteriu skaitomu arba įprastai naudojamu formatu.
4.10. Asmens duomenų savininkas turi teisę reikalauto jo asmens duomenis ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Toks asmens duomenų savininko prašymas patenkinamas, laikantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
4.11. Asmenys, kurie savo asmens duomenis Tarpininkui pateikė neteisingus, melagingus ar klaidingus, už tai atsako LR įstatymų numatyta tvarka. Tarpininkas asmens duomenų teisingumo netikrina – į tarpininko pareigas neįeina sava iniciatyva tikrinti asmenų duomenis.
4.12. Tarpininkas tvarkomus asmens duomenis gali teikti tretiesiems asmenims tik teisės aktų numatytais atvejais.
4.13. Tarpininko įmonės vadovo įsakymu yra skirti atsakingi už tarpininko renkamų ir saugomų duomenų tvarkymą asmenys. Tarpininkas asmens duomenis saugo elektroninėje laikmenoje, sukūręs Tarpininko klientų, valdomos svetainės www.tobuladovana.lt lankytojų, taip pat remiantis 3.1.1–3.1.5 punktais įgytų asmens duomenų duomenų bazę.
4.14. Tarpininko duomenų bazėje asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 5 metai nuo paskutinio duomenų savininko apsilankymo Tarpininko valdomoje svetainėje www.tobuladovana.lt, jei to apsilankymo metu Klientas buvo identifikuotas.
4.15. Asmens duomenys, kurie yra gauti 2.1.3 ir 2.1.6. punktuose nurodytais tikslais, Tarpininko duomenų bazėje saugomi 5 metus nuo duomenų pateikimo arba paskutinio jų atnaujinimo.
4.16. Pagrindinės duomenų gavėjų grupės yra prekių pristatymą užtikrinančios įmonės ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantys juridiniai subjektai.

5. Asmens duomenų saugumas

5.1. Tarpininkas užtikrina tinkamą įgyvendinimą administracinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto jų kopijavimo, sunaikinimo, viešinimo, keitimo ar kitos neteisėtos veiklos, disponuojant saugomais asmens duomenimis.
5.2. Tarpininkas užtikrina, kad visi su asmens duomenimis jo įmonėje dirbantys darbuotojai susipažintų su šiomis Taisyklėmis. Tarpininko įgalioti su asmens duomenimis dirbantys darbuotojai yra įpareigoti visą su asmens duomenimis susijusią informaciją laikyti slapta ir konfidencialia, išskyrus tuos atvejus, kai galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai numato galimą atitinkamos asmens duomenų informacijos viešinimą. Konfidencialumo ir slaptumo principai yra taikomi ir nutrūkus tarpininko ir darbuotojo darbo santykiams.
5.3. Tarpininko paskirti su asmens duomenimis dirbantys darbuotojai, taip pat tie darbuotojai, kurių kompiuteriuose yra saugomi asmens duomenys arba kurie turi prieigą prie asmens duomenų, savo kompiuteriuose ir prisijungimo sistemose naudoja vidines įmonės slaptažodžių taisykles atitinkančius slaptažodžius.
5.4. Tarpininkas užtikrina, kad jo valdomos svetainės www.tobuladovana.lt veikia taip, jog viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms prieiga prie saugomų asmens duomenų būtų apribota maksimaliai.

6. Slapukai

6.1. Siekdamas teikti visavertes svetainės www.tobuladovana.lt paslaugas Tarpininkas į savo valdomą interneto svetainės lankytojo kompiuterį ar kitą naudojamą įrenginį gali diegti slapukus.
6.2. Slapukų paskirtis – atpažinti lankytoją / pirkėją, kaip ankstesnį svetainės www.tobuladovana.lt lankytoją, išsaugoti informaciją apie lankytojo / pirkėjo į pirkinių krepšelį įsidėtas prekes, kaupti svetainės lankomumo statistiką it kt.
6.3. Socialinių tinklų slapukų paskirtis – pateikti galimai dominančias prekes kliento / svetainės lankytojo socialinių tinklų paskyrose. Taip pat šie slapukai yra naudojami norint vartotojui savo socialinio tinklo paskyroje pasidalinti tam tikra preke iš Tarpininko svetainės arba norint parodyti, kad atitinkama prekė patinka. Navigaciniai slapukai užtikrina sklandų naršymą svetainėje ir prieigą prie saugių svetainės sričių. Reklaminių slapukų paskirtis – priminti svetainės lankytojams apie galimai juos dominančias prekes, taip pat šie slapukai sudaro galimybę reklaminius skydelius matyti ir kituose puslapiuose. Funkcinių slapukų paskirtis – išsaugoti prekes pirkinių krepšelyje, jei pirkimo veiksmas neatliekamas iš karto, kad po kurio laiko savo paskyroje Tarpininko valdomoje svetainėje apsilankęs lankytojas galėtų tęsti pirkimo procesą.
6.4. Tarpininko valdomos svetainės www.tobuladovana.lt naudotojai bet kada gali peržiūrėti svetainėje naudojamus slapukus, dalį ar visus į įrenginį įrašytus slapukus ištrinti. Reikia žinoti, jog ištrynus dalį ar visus slapukus kai kurios svetainės funkcijos gali tapti nepasiekiamos. Norint sklandžiai naudotis visomis svetainės www.tobuladovana.lt funkcijomis rekomenduojama slapukų veikimą įjungti. Duotą sutikimą įrašyti ir naudoti slapukus vartotojas gali pakeisti bet kada – tam reikia pakeisti nustatymus naudojamoje interneto naršyklėje.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės įsigalioja Sausio 1. 2021